Algemene voorwaarden


1 Algemene informatie, toepassingsgebied

 1. Deze Algemene Voorwaarden (hierna te noemen"AV") zijn van toepassing op alle overeenkomsten die via de webshop worden gesloten tussen de klant en Pendix GmbH, Innere Schneeberger Straße 20, 08056 Zwickau, Duitsland, ingeschreven in het handelsregister van het kantongerecht Chemnitz onder HRB 28452, vertegenwoordigd door de directeuren Thomas Herzog en Christian Hennig (hierna te noemen"Pendix").

 2. Klanten in de zin van deze AV zijn uitsluitend consumenten. Volgens artikel 13 van het Duits Burgerlijk Wetboek (BGB) is een consument elke natuurlijke persoon die een bestelling plaatst voor doeleinden die overwegend buiten zijn handel, bedrijf of beroep vallen. Een ondernemer is daarentegen een natuurlijke persoon, rechtspersoon of vennootschap met rechtsbevoegdheid die een bestelling plaatst in het kader van de uitoefening van zijn commerciële, zelfstandige of freelance activiteit in overeenstemming met artikel 14 BGB.

 3. Van toepassing is de op het moment van afsluiten van het contract geldende versie van de AV.

 4. Voorwaarden van de klant of van derden zijn niet van toepassing, ook wanneer Pendix tegen de geldigheid daarvan in individuele gevallen geen afzonderlijk bezwaar maakt.

 5. Individuele afspraken met de klant in individuele gevallen (inclusief nevenafspraken, aanvullingen en wijzigingen) hebben altijd voorrang boven deze AV. Voor de inhoud van dergelijke afspraken is een schriftelijke overeenkomst of schriftelijke bevestiging door Pendix bepalend.

2 Sluiting van het contract

 1. De presentatie van goederen in de webshop vormt geen juridisch bindend aanbod om een koopcontract af te sluiten.

 2. Klanten kunnen goederen selecteren voor aankoop in onze webshop door te klikken op de knop "Toevoegen aan winkelmandje" en deze vrijblijvend toe te voegen aan hun winkelmandje. Na het selecteren van de goederen in het winkelmandje kan de klant het bestelproces starten door op de knop "Afrekenen" te klikken. Na het invoeren van alle vereiste bestel- en adresgegevens, het selecteren van een verzendmethode en een betaalmethode als onderdeel van het bestelproces, worden alle gegevens nogmaals samengevat. Tot dit punt kan de bestelling worden gecorrigeerd of geannuleerd door te klikken op de knop "Bewerken". Een bindend aanbod aan Pendix tot afname van de goederen in het winkelmandje komt pas tot stand wanneer op de knop "Bestellen met betalingsverplichting" wordt geklikt.
 3. Na ontvangst van een bestelling stuurt Pendix automatisch een ontvangstbevestiging naar het tijdens het bestelproces opgegeven e-mailadres. De ontvangstbevestiging documenteert de ontvangst van de bestelling door Pendix. De ontvangstbevestiging is geen juridisch bindende acceptatie van de bestelling.
 4. Een overeenkomst tussen Pendix en de klant komt pas tot stand op het moment dat Pendix een verklaring van acceptatie per e-mail verzendt.Indien het e-mailadres van de klant waarop e-mails verzonden kunnen worden niet bij Pendix bekend is, zal Pendix de orderbevestiging met de goederen meesturen.Voor producten die niet in de orderbevestiging staan, komt geen koopovereenkomst tot stand.
 5. Indien de klant goederen bestelt in grotere hoeveelheden dan in de handel gebruikelijk is, behoudt Pendix zich het recht voor een overeenkomstig contractueel aanbod van de klant niet te accepteren en levering te weigeren.
 6. Voor het sluiten van de overeenkomst is alleen de Duitse taal beschikbaar. Bij het plaatsen van een bestelling wordt de tekst van de overeenkomst na het sluiten van de overeenkomst door Pendix opgeslagen en na verzending van de bestelling in tekstvorm aan de klant toegezonden. Pendix stelt de tekst van de overeenkomst verder niet ter beschikking.
 7. Elk gebruik van de webshop met behulp van automatiseringssoftware (bots), hacks of andere niet door Pendix toegestane software die de winkelbeleving in de webshop verandert, is verboden. Dit geldt in het bijzonder indien bestellingen worden geplaatst met behulp van bots. Verklaringen van acceptatie die ten onrechte (automatisch) door Pendix worden verzonden na ontvangst van een bestelling die is geplaatst met behulp van ongeautoriseerde software (bijvoorbeeld bots) worden hierbij bij voorbaat door Pendix herroepen.

3 Levering, beschikbaarheid van goederen

 1. Tijdens het bestelproces kan de klant kiezen of de door hem geselecteerde goederen geleverd moeten worden op een door de klant opgegeven afleveradres of bij een door de klant opgegeven gespecialiseerde handelaar, die de montage van de goederen voor rekening van de klant kan uitvoeren.

 2. Opgegeven levertijden worden berekend vanaf het moment van acceptatieverklaring door Pendix, onder voorbehoud van voorafgaande betaling van de koopprijs (behalve bij koop op rekening of koop in termijnen). Indien voor de door u bestelde goederen geen levertijd is opgegeven, bedraagt de levertijd 14 dagen.

 3. Indien levering van de door de klant bestelde goederen onder bijzondere omstandigheden niet mogelijk is, bijvoorbeeld omdat de goederen niet op voorraad zijn of tijdelijk niet leverbaar zijn, ziet Pendix af van het afgeven van een verklaring van acceptatie. In dat geval komt er geen overeenkomst tot stand. Pendix zal de klant hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen en eventueel reeds ontvangen betalingen onverwijld terugbetalen.

 4. Indien door toedoen van de klant de levering wordt vertraagd, treedt verzuim van acceptatie en overgang van het risico van nakoming in zodra Pendix de dienst voor de eerste keer aan de klant heeft aangeboden. Pendix is gerechtigd gemaakte kosten, bijvoorbeeld voor opslag, aan de klant in rekening te brengen.

 5. Pendix is alleen gerechtigd te leveren aan klanten die hun gewone verblijfplaats in België hebben en een afleveradres in hetzelfde land hebben opgegeven. De klant wordt tijdens het bestelproces geïnformeerd over de leveringsbeperkingen.

 6. De klant heeft alleen het recht de overeenkomst te ontbinden conform de wettelijke bepalingen indien Pendix verantwoordelijk is voor de vertraging in de levering en de klant een redelijke termijn voor levering heeft gesteld conform de wettelijke bepalingen en deze termijn niet is gehaald door Pendix. Ontbinding conform zin 1 is uitgesloten indien de omstandigheid die recht geeft op ontbinding uitsluitend of in overwegende mate aan de klant te wijten is of indien de omstandigheid intreedt op het moment dat de klant in verzuim is met de aanvaarding. Aanspraken op schadevergoeding zijn in voornoemde gevallen uitgesloten. Pendix is in ieder geval verplicht de klant onmiddellijk te informeren over het niet beschikbaar zijn van leveringen en diensten.

 7. Door overmacht wordt de levertijd naar behoren verlengd. Daaronder worden in ieder geval, maar niet uitsluitend, begrepen stakingen, uitsluitingen, overheidsingrijpen, energie- en grondstoffentekorten, transportbelemmeringen buiten de schuld van Pendix, bedrijfsstoringen buiten de schuld van Pendix, bijvoorbeeld door brand, water- en machineschade, en alle andere belemmeringen waarvoor Pendix niet verantwoordelijk is en op de oorzaken waarvan Pendix geen directe invloed heeft. Pendix zal de klant onverwijld van de vertraging op de hoogte stellen. Indien de verhindering tot nakoming in voornoemde gevallen langer duurt dan vier (4) weken na de oorspronkelijk geldende levertijden, heeft de klant het recht de overeenkomst te ontbinden. Verdere aanspraken, in het bijzonder op schadevergoeding, zijn uitgesloten.

4 Prijzen en verzendkosten

 1. Alle in de Pendix webshop vermelde prijzen zijn bruto prijzen inclusief wettelijke BTW plus eventuele verzendkosten.

 2. De hoogte van de verzendkosten wordt bij de bestelling aan de klant medegedeeld. De verzendkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij de klant gebruik maakt van zijn wettelijk herroepingsrecht en de verzending op verzoek van de klant op een andere wijze geschiedt dan de standaard door Pendix aangeboden verzending (bijv. expresverzending).
 3. Onder de verplichting tot het dragen van de verzendkosten vallen ook de kosten die ontstaan door een aanvankelijk mislukte levering en de daardoor veroorzaakte verdere leveringspogingen of leveringen.
 4. In geval van annulering draagt de klant de directe kosten van de retourzending. Als de klant de aandrijving al heeft geïnstalleerd of door derden (bijv. een dealer) heeft laten installeren, draagt de klant in geval van annulering ook de kosten voor de noodzakelijke demontage van de aandrijving.
 5. Bij het terugsturen van het product, in het bijzonder in geval van annulering, dient de klant zich te houden aan alle wettelijke bepalingen die van toepassing zijn op de verzending van het product. Pendix wijst er hierbij op dat, indien de goederen een accu bevatten, de wettelijke bepalingen voor het vervoer van gevaarlijke stoffen in acht moeten worden genomen.
 6. Indien de klant de goederen, in het bijzonder in geval van annulering, door Pendix of een door Pendix aangewezen persoon laat retourneren, dient de klant de goederen persoonlijk aan Pendix of een door Pendix aangewezen persoon te overhandigen indien deze een aandrijfset bevatten. Indien de klant niet zorg draagt voor een dergelijke afgifte aan Pendix of de door Pendix geselecteerde persoon, draagt de klant de hierdoor ontstane extra kosten.

5 Betalingsvoorwaarden

 1. De klant kan over het algemeen betalen met creditcard, vooruitbetaling, factuur, GiroPay, PayPal, Apple Pay of betaling in termijnen. In individuele gevallen, afhankelijk van de kredietwaardigheid van de klant, de technische beschikbaarheid van de betalingsdiensten of om fraude te voorkomen, kunnen individuele betalingsmethoden niet beschikbaar zijn voor de klant.
 2. Als de betalingsmethode "vooruitbetaling" is geselecteerd, is de betaling onmiddellijk na het afsluiten van het contract verschuldigd, tenzij de partijen een latere vervaldatum zijn overeengekomen. Als de betalingsmethode "per factuur" is geselecteerd, moet het factuurbedrag binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen door de klant worden betaald. Bij betaling via GiroPay, creditcard, Apple Pay of PayPal wordt de rekening van de klant onmiddellijk gedebiteerd.
 3. De betaalmethoden GiroPay, creditcard, vooruitbetaling en Apple Pay worden aangeboden door de betaaldienstverlener Mollie B.V., Keizersgracht 126, 1015 CW Amsterdam, Nederland (hierna: "mollie"). Voor de verwerking van betalingen kan mollie gebruikmaken van andere betaaldiensten waarvoor speciale betalingsvoorwaarden kunnen gelden, waarover de klant afzonderlijk kan worden geïnformeerd. Meer informatie over "mollie" is te vinden op https://www.mollie.com/de/.
 4. Als de betalingsmethode "GiroPay" is geselecteerd, wordt de betaling uitgevoerd via de betalingsdienstaanbieder paydirekt GmbH, Stephanstr. 14-16, 60313 Frankfurt am Main, Duitsland. paydirekt GmbH authenticeert de betaling met behulp van de voor de deelnemer opgeslagen authenticatieprocedure. De bank autoriseert de betaling aan Pendix met betrokkenheid van paydirekt GmbH.
 5. Als een door PayPal aangeboden betalingsmethode wordt geselecteerd, wordt de betaling verwerkt via de betalingsdienstaanbieder PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hierna: "PayPal"), met inachtneming van de PayPal-gebruiksvoorwaarden, beschikbaar op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full of - als de klant geen PayPal-rekening heeft - met inachtneming van de voorwaarden voor betalingen zonder PayPal-rekening, beschikbaar op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full.

 6. Apple Pay is een betalingssysteem van het Amerikaanse bedrijf Apple Inc. gevestigd in Cupertino, Californië. Om het factuurbedrag via Apple Pay te kunnen betalen, heb je Apple hardware nodig, moet je de Safari browser gebruiken, geregistreerd zijn bij Apple, de Apple Pay functie geactiveerd hebben, je legitimeren met je toegangsgegevens en de betaalopdracht bevestigen. Meer informatie is te vinden op: https://support.apple.com/de-de/HT201239#safari en https://support.apple.com/de-de/HT201469.

 7. Als de betaalmethode "koop op afbetaling" is geselecteerd, komt het koopcontract pas tot stand nadat de klant met succes de overeenkomstige kredietovereenkomst heeft afgesloten met TeamBank AG Nürnberg, Beuthener Str. 25, 90471 Nürnberg. Pendix wordt in deze leningsovereenkomst geen contractuele partner van de klant. Verdere details zijn te vinden in het volgende overzicht: https://pendix.de/warenkorb/zahlungsarten

 8. Op verzoek van de klant wordt de betaalwijze opgeslagen in zijn klantenprofiel voor volgende bestellingen. De klant kan de in zijn klantenprofiel opgeslagen betaalmethode te allen tijde wijzigen.

 9. Indien daartoe gegronde redenen bestaan, is Pendix gerechtigd, ook in het kader van een lopende zakenrelatie, een levering geheel of gedeeltelijk slechts tegen vooruitbetaling uit te voeren. Een dienovereenkomstig voorbehoud zal Pendix uiterlijk bij de orderbevestiging kenbaar maken. Redelijke gronden kunnen bijvoorbeeld bestaan bij twijfel aan de kredietwaardigheid van de klant.

 10. Indien de klant met betaling in gebreke is, is Pendix gerechtigd de wettelijke vertragingsrente in rekening te brengen totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden. Dit sluit het vorderen van verdere schadevergoeding niet uit.

 11. De klant is niet gerechtigd vorderingen te verrekenen met vorderingen van Pendix, tenzij de tegenvorderingen van de klant bij vonnis zijn erkend of onbetwist zijn. De klant is ook gerechtigd tot verrekening als de klant klachten of tegenvorderingen indient die voortvloeien uit hetzelfde koopcontract.

 12. De klant heeft alleen het recht om een retentierecht uit te oefenen als de tegenvordering van de klant voortvloeit uit hetzelfde koopcontract.

6 Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle goederen uit een bestelling blijven eigendom van Pendix totdat de totale koopprijs van de bestelde goederen volledig is voldaan ("voorbehoudsgoederen"). De klant is daarom verplicht tot aan de volledige betaling zorgvuldig met de goederen om te gaan en deze niet te vervreemden, in het bijzonder niet aan derden door te geven of te verpanden. De klant draagt het risico voor de goederen onder eigendomsvoorbehoud, in het bijzonder het risico van vernietiging, verlies of verslechtering. Bij beslaglegging of andere aanspraken van derden is de klant verplicht de derde op de eigendom van Pendix te wijzen en Pendix onmiddellijk te informeren.

 2. Eventuele verwerking van de voorbehouden goederen (§ 950 BGB) door de klant of op zijn initiatief wordt altijd voor Pendix uitgevoerd.

 3. Indien de goederen waarop een eigendomsvoorbehoud rust volgens § 947 BGB met andere, niet aan Pendix toebehorende goederen worden gecombineerd of volgens § 948 BGB onlosmakelijk worden vermengd, zonder dat de goederen waarop een eigendomsvoorbehoud rust als hoofdzaak worden beschouwd, wordt overeengekomen dat Pendix de mede-eigendom van de nieuwe zaak aan de klant overdraagt in de verhouding van de waarde van de goederen waarop een eigendomsvoorbehoud rust tot de waarde van de andere samengevoegde of vermengde goederen op het moment van de samenvoeging of vermenging en deze voor Pendix bewaart. Over de eigendomsoverdracht zijn Pendix en de klant het reeds eens.

 4. In de gevallen van artikel 6.2 en 6.3 verkrijgt de klant het mede-eigendomsaandeel van Pendix in de zaak bij volledige betaling van de totale koopprijs (zie artikel 6.1).

7 Garantie

 1. Pendix is aansprakelijk voor materiële gebreken volgens de geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder §§ 434 ff. BGB (DUITS BURGERLIJK WETBOEK).

 2. Een extra garantie bestaat voor de door Pendix geleverde goederen alleen, indien dit in de orderbevestiging van het betreffende artikel uitdrukkelijk is vermeld.
 3. Indien de montage van de door Pendix geleverde goederen gebrekkig is, is Pendix alleen aansprakelijk voor de montage indien deze door Pendix zelf of in opdracht van Pendix door een derde is uitgevoerd. Indien daarentegen de montage door de klant of in opdracht van de klant door een derde (bijvoorbeeld rijwielhandelaar) wordt uitgevoerd, aanvaardt Pendix hiervoor geen aansprakelijkheid.

8 Aansprakelijkheid

 1. Voor zover in deze Algemene Bedrijfs- en Leveringsvoorwaarden niet anders is bepaald, is Pendix in geval van een tekortkoming in de nakoming van contractuele en buitencontractuele verplichtingen aansprakelijk volgens de wettelijke bepalingen.

 2. Schadeclaims van de klant zijn uitgesloten. Met uitzondering hiervan is de verkoper alleen aansprakelijk voor schade - ongeacht de rechtsgrond - in het kader van schuldaansprakelijkheid in geval van opzet en grove nalatigheid. In het geval van eenvoudige nalatigheid is de verkoper alleen aansprakelijk, onderhevig aan een mildere aansprakelijkheidsnorm in overeenstemming met de wettelijke bepalingen, voor schade als gevolg van letsel aan leven, lichaam of gezondheid en voor schade als gevolg van de niet onbelangrijke schending van een wezenlijke contractuele verplichting (kardinale verplichting). In het laatste geval is de aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van typische, voorzienbare schade.

 3. De bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen gelden in dezelfde mate ten gunste van de uitvoerende organen, wettelijke vertegenwoordigers, werknemers en plaatsvervangende agenten van de Verkoper.

 4. De aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet wanneer de verkoper het gebrek bedrieglijk heeft verzwegen, bij wijze van uitzondering een garantie voor de kwaliteit van de goederen heeft verondersteld of wanneer de klant aanspraken heeft op grond van de productaansprakelijkheidswet.

9 Recht op annulering

Annuleringsvoorwaarden:

U hebt het recht om dit contract zonder opgaaf van reden te annuleren. De annuleringstermijn bedraagt 28 dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde (bijv. servicepartner), die niet de vervoerder is, de goederen in ontvangst heeft genomen of, in het geval van deelleveringen, de laatste levering. Om het recht op annulering uit te oefenen, moet u Pendix GmbH, Innere Schneeberger Straße 20, 08056 Zwickau, Deutschland, Telefon: +49 (0)375 27066710, Telefax: +49 (0)375 27066719, E-mail: widerruf@pendix.de van uw beslissing om dit contract te annuleren door een duidelijke verklaring (bijv. een brief per post, fax of e-mail). U kunt hiervoor het bijgevoegde voorbeeldformulier gebruiken. Dit is echter niet verplicht.

U kunt het voorbeeldformulier voor annulering of een andere duidelijke verklaring ook elektronisch invullen en verzenden via het contactformulier op onze website.

Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt, sturen wij u onverwijld (bijvoorbeeld per e-mail) een ontvangstbevestiging van uw annulering. Om aan de annuleringstermijn te voldoen, is het voldoende dat u de kennisgeving van de uitoefening van het annuleringsrecht verzendt voordat de annuleringstermijn is verstreken.

Gevolgen van annulering

Als u dit contract herroept, betalen wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen terug, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit uw keuze voor een andere leveringswijze dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering), zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan 14 dagen vanaf de dag waarop wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing om dit contract te herroepen. Voor deze terugbetaling gebruiken we hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen. In geen geval worden kosten in rekening gebracht voor deze terugbetaling. We kunnen weigeren u terug te betalen totdat we de goederen hebben teruggekregen of totdat u bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt teruggezonden, afhankelijk van wat het vroegst is.

U moet de goederen onmiddellijk aan ons retourneren of overhandigen en in elk geval niet later dan veertien dagen vanaf de dag waarop u ons hebt geïnformeerd over de annulering van dit contract.

De termijn is in acht genomen als u de goederen verzendt voordat de termijn van veertien dagen is verstreken. Wij dragen de kosten voor het retourneren van de goederen als u het door ons verstrekte retouretiket gebruikt voor een retourzending binnen Duitsland. Anders draagt u de retourkosten.

U hoeft alleen te betalen voor eventuele waardevermindering van de goederen als deze waardevermindering het gevolg is van een behandeling van de goederen die niet noodzakelijk is voor het controleren van hun toestand, eigenschappen en functionaliteit.

Voorbeeldformulier voor annulering

(Als u het contract wilt annuleren, vul dan dit formulier in en stuur het terug naar Pendix GmbH, Innere Schneeberger Straße 20, 08056 Zwickau, Duitsland, fax: +49 (0)375 27066719, e-mail: widerruf@pendix.de

Ik/wij (*) ontbind(t)(en) hierbij de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst voor de aankoop van de volgende goederen (*)/

- Besteld op (*)/ontvangen op (*)

- Naam van de consument(en)

- Adres van de consument(en)

- Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is

Einde van de annuleringsvoorwaarden

10 Uitsluiting / verval van het herroepingsrecht

Volgens § 312g (2) van het Duits Burgerlijk Wetboek (BGB) is het herroepingsrecht niet van toepassing op overeenkomsten voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de vervaardiging waarvan een individuele keuze of bepaling door de consument doorslaggevend is of die duidelijk zijn afgestemd op de persoonlijke behoeften van de consument en vervalt het voortijdig in het geval van overeenkomsten voor de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn voor retourzending om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne als hun zegel is verwijderd na de levering.

11 Auteursrechten

Pendix heeft het auteursrecht op alle afbeeldingen, films en teksten gepubliceerd in de webshop. Gebruik van de afbeeldingen, films en teksten is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van Pendix.

12 Slotbepalingen

 1. Het recht van de Bondsrepubliek Duitsland is van toepassing met uitsluiting van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Indien de klant ten tijde van zijn bestelling zijn gewone verblijfplaats in een ander land heeft, blijft de toepassing van dwingende wettelijke bepalingen van dit land onaangetast door de in zin 1 gemaakte rechtskeuze.

 2. Indien afzonderlijke bepalingen van deze AV geheel of gedeeltelijk ongeldig zijn of worden, heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen. In plaats van de ongeldige bepaling of het ongeldige deel van de bepaling geldt als overeengekomen de rechtsgeldige bepaling die het economische doel dat met de ongeldige bepaling wordt nagestreefd op juridisch toelaatbare wijze zo dicht mogelijk benadert. Hetzelfde geldt mutatis mutandis als het contract mazen bevat.

 3. Geschillenbeslechting: De EU-Commissie heeft een internetplatform gecreëerd voor de online beslechting van geschillen. Het platform dient als contactpunt voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen over contractuele verplichtingen die voortvloeien uit onlineverkoopovereenkomsten. Meer informatie is beschikbaar op de volgende link: http://ec.europa.eu/consumers/odr. Wij zijn niet bereid of verplicht om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een arbitragecommissie voor consumentenzaken.